O formach opodatkowania działalności gospodarczej

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej trzeba wybrać formę opodatkowania dochodów z tej działalności. Do wyboru mamy cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

 

Zasady ogólne

Zasady ogólne to forma opodatkowania dostępna dla wszystkich czyli nie tylko dla przedsiębiorców indywidualnych, ale także wspólników spółek osobowych. Ten rodzaj podatku płaci się od dochodu, który obliczany jest według skali podatkowej. Trzeba wiedzieć, że rozliczanie podatku na zasadach ogólnych zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (co miesiąc lub co kwartał) oraz corocznego składania PIT-36.

 

Podatek liniowy

Wybierając ten sposób opodatkowania podatek opłaca się według stałej stawki 19%, niezależnej od wielkość dochodów danego przedsiębiorcy. Tę stawkę stosuje się do dochodu czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania. Z formy podatku liniowego mogą korzystać wszystkie przedsiębiorstwa oprócz spółkami kapitałowymi. Trzeba zaznaczyć, że z tego sposobu opodatkowania nie mogą korzystać także osoby rozpoczynające działalność samodzielnie lub jako spółka niemająca osobowości prawnej, jeśli czynności znajdujące się w zakres tej działalności były w danym roku podatkowym wykonywane przez przedsiębiorce  w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność w formie spółki, ograniczenie to obejmuje również jego wspólników.

Wybór podatku liniowego wiąże się z wymogiem prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy (co miesiąc lub co kwartał) i składania rocznych zeznań PIT-36L.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Uproszczoną formę rozliczania podatku dochodowego stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj opodatkowaniu podlega przychód, a wysokość podatku wyznaczana jest za pomocą określonych stawek (3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%). Uzależnione są one od typu prowadzonej działalności.

Z tej formy opodatkowania nie mogą korzystać wszyscy, np. osoby prowadzące kantor, lombard czy aptekę. Ponadto obroty przedsiębiorcy nie powinny przekroczyć 150.000 euro w skali roku.

 

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej, niezależnie od wielkości zysków z działalności gospodarczej, płaci się stałą stawkę miesięczną.  

Karta podatkowa jest formą opodatkowania skierowaną przede wszystkim do rzemieślników, wykonujących rzadko występujące w dzisiejszych czasach zawody tj. bednarz czy kołodziej. Warunki opodatkowania na zasadzie karty podatkowej wiążą się ponadto z limitami zatrudnienia, zakazem prowadzenia innego rodzaju pozarolniczej działalności czy zakazem prowadzenia przez małżonka działalności w tym samym zakresie.

Z karty podatkowej mogą korzystać osoby prowadzące działalność indywidualną oraz spółki cywilne, których łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza limitu stanu zatrudnienia.