Formy opodatkowania – karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zatrudniają niewielu pracowników. Ta forma opodatkowania polega ona na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnej od wysokości zysków firmy. Karta podatkowa zwalnia z obowiązku prowadzenia księgowości i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Dowiedz się, kiedy można skorzystać z karty podatkowej.

 

Warunki korzystania z karty podatkowej

Karta podatkowa ograniczona jest pod względem typów prowadzonej działalności. Taka forma opodatkowania przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej. Wśród nich znajduje się gastronomia, wolne zawody, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz sprzedaży preparatów weterynaryjnych, usługi w zakresie transportu czy usługi w zakresie edukacji polegające na udzielaniu lekcji na godziny.

Innym warunkiem korzystania przez podatnika z opodatkowania w formie karty podatkowej jest złożenie odpowiedniego wniosku na formularzy PIT-16 do właściwego urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia bieżącego roku.

 

Zapłata podatku w formie karty podatkowej

Podatek dochodowy regulowany na zasadzie karty podatkowej podatnik musi wpłacać bez wezwania w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, na rachunek właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego. Jest on pomniejszony o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi maksymalnie 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Stawki karty podatkowej określone są kwotami, które podlegają podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów oraz usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Wysokość stawki warunkują również takie czynniki jak: rodzaj prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników oraz liczba mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

 

Karta podatkowa a obowiązki ewidencyjne

Przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia typowej księgowości. Mają oni z kolei obowiązek przechowywania przez okres 5 lat dokumentacji sprzedażowej. Warto także wspomnieć o tym, że podatnik oczekujący na wydanie decyzji stwierdzającej korzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania,  jaką stanowi karta podatkowa, zobligowany jest do prowadzenia ewidencji księgowej.