Opodatkowanie w formie karty podatkowej

Istnieje kilka form opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jedną z nich jest karta podatkowa. Zanim dokonasz wyboru zapoznaj się z istotnymi informacjami na temat tego rodzaju opodatkowania.

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma formalnościami, wśród których znajduje się także wybór odpowiedniej formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Jeżeli prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza zawarta jest w art. 23 ust. 1 i 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym kwalifikuje się do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o karcie podatkowej.

 

Wybierając kartę podatkową

Aby móc płacić podatek w formie karty podatkowej należy złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej we właściwym urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem działalności. Można także dołączyć go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. W sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jako spółka cywilna wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników. Z kolei podatnicy prowadzący już firmę i chcący zmienić formę opodatkowania muszą wystosować wniosek o zastosowanie karty podatkowej na druku PIT-16 najpóźniej do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Wymagania przy karcie podatkowej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadzie karty podatkowej nie mogą korzystać z usług osób, które nie są przez nich zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców i zakładów. Wyjątek stanowi wykonywanie przez te podmioty usług specjalistycznych. Karta podatkowa zobowiązuje także do nieprowadzenia, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto osoby wybierające kartę podatkową  działalność gospodarczą muszą prowadzić wyłącznie na terytorium Polski oraz nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych na podstawie odrębnych przepisów podatkiem akcyzowym. Równie małżonek podatnika nie może prowadzić działalności o takim samym profilu, a liczba zatrudnianych przez niego pracowników nie może przekraczać określonych limitów.

 

Podstawa opodatkowania

Wysokość podatku dochodowego ma stały poziom na dany rok podatkowy, a jej wymiar dokonywany jest na podstawie stawek określonych w ustawie. Uwzględniane są przy tym takie kwestie jak: rodzaj działalności, liczba mieszkańców w miejscowości, w której jest prowadzona działalność oraz liczba zatrudnionych pracowników.

 

Zasady płatności

Podatek na zasadzie karty podatkowej obniżany jest o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli tej kwoty nie odliczono od podatku dochodowego. Wysokość odliczenia nie powinno przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru składki.

Wpłata podatku dokonywana jest co miesiąc do 7 dnia każdego miesiąca za wcześniejszy miesiąc. W sytuacji pomniejszenia wpłat o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba złożyć do 31 stycznia informację PIT-16A o wysokości składki zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku za który następuje rozliczenie.