Co to jest księga przychodów i rozchodów?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi dokument na podstawie którego określane są zobowiązania podatkowe. Ze względu na to, że jest to dość skomplikowana forma rozliczeń, warto dowiedzieć się na jakich zasadach ona funkcjonuje.

 

Księga przychodów i rozchodów a przepisy

O zasadach rozliczania się za pomocą księgi przychodów i rozchodów mówi ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)
Z przychodów z działalności gospodarczej przedsiębiorca rozlicza się na zasadach, które  określone są w ustawie o PIT. Taka forma rozliczeń jest wymagana w przypadku, gdy podatnik nie ma prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej albo ryczałtu ewidencjonowanego.
Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach określonych w ustawie o PIT zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów według określonego wzoru i płacić podatek od rzeczywistego dochodu wg skali podatkowej (zasady ogólne) lub od rzeczywistego dochodu wg stawki 19% (podatek liniowy).

Wyboru opodatkowania zarówno według skali jak i w formie podatku liniowego trzeba dokonać do 20 stycznia roku podatkowego. W sytuacji, kiedy działalność gospodarcza rozpoczynana jest w trakcie trwania roku podatkowego należy złożyć oświadczenie o wyborze w urzędzie skarbowym do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Zalety i wady księgi przychodów i rozchodów

Wśród zalet tej księgi można wymienić możliwość odliczania faktycznie poniesionych kosztów oraz fakt, że przy wysokich kosztach istnieje możliwość uzyskania korzyści fiskalnych w porównaniu z formami ryczałtowymi.

Z kolei do wad księgi przychodów i rozchodów zalicza się konieczność systematycznego zapisywania w księdze operacji gospodarczych, sporządzania rejestrów itd. oraz to, że jej prowadzenie wymaga orientacji w przepisach.

 

Kto nie może prowadzić księgi?

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie mogą posiadać osoby prowadzące działalność gospodarczą , które zobowiązane są do przedstawiania pełnej księgowości. Do grona tych przedsiębiorców zaliczają się spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok podatkowy osiągnęły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro lub ją przekroczyły.