Ewidencja przychodów krok po kroku

Ryczałt ewidencjonowany zwalnia przedsiębiorcę z przymusu prowadzenia księgowości. W zamian zobowiązany jest on prowadzić ewidencje przychodu. Z tego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne lub jawne osób fizycznych.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają podatnicy jeśli:

- w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej samodzielnie, w wysokości maksymalnie do150.000 euro lub uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro, albo rozpoczną działalności w roku podatkowym i bez względu na wysokość przychodów nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych płacą także przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane tylko w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane na zasadzie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, przy czym przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły maksymalnie kwotę 150.000 euro. W takiej sytuacji podstawę do obliczenia przychodów opodatkowanych w formie karty podatkowej stanowią wyłącznie wystawione faktury lub rachunki.

 

Ryczałtu nie jest stosowany dla podatników, którzy:

- opłacają podatek w formie karty podatkowej,

- korzystają, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

- osiągają w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

wykonywania wolnych zawodów innych niż działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz korepetytorów, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku ryczałtowym, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, wyjątek stanowi wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

- podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

samodzielnie na działalność w formie spółki z małżonkiem, w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego małżonka.