Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Księgę przychodów i rozchodów czyli w skrócie KpiR, która jest dowodem określającym zobowiązania podatkowe, zobowiązani są prowadzić tylko niektórzy przedsiębiorcy. Podpowiadamy, kto zobowiązany jest do jej prowadzenia, a kto może z niej zrezygnować.

 

Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgi

Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ciąży na osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, wykonujących działalność gospodarczą, które nie przekroczyły limitu przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy i ich dochody wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Księgę muszą prowadzić również osoby, które nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu.

Wszyscy ci podatnicy powinni prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy. Ponadto muszą uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje, które są konieczne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Warto również wspomnieć o tym, że obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (w przypadku, gdy osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg) oraz duchownych zrzekających się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

Podatnicy zwolnieni z obowiązku prowadzenia księgi

Do grona podatników, którzy nie muszą prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów zaliczają się osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, wykonujące zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim, dokonujące odpłatnego zbycia składników majątku (po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki).

Pamiętać należy też o tym, że jeśli podatnik podejmie decyzje o korzystaniu z pełnej rachunkowości przed przekroczeniem limitu 1.200.000 euro, to KPiR prowadzi do zakończenia danego roku podatkowego, a przed rozpoczęciem roku podatkowego trzeba powiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego zajmującego się sprawami opodatkowania podatkiem dochodowym.