O prowadzeniu księgowości

Podatnicy mają obowiązek rozliczania się z fiskusem. W tym celu muszą wybrać odpowiednią formę opodatkowania oraz prowadzić pełną lub niepełną księgowość.  Podpowiadamy jak łatwiej prowadzić księgi rachunkowe.

Pełna księgowość

Formę pełnej księgowości zobowiązane są stosować mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne (z wyjątkiem wskazanym poniżej, dotyczącym limitu przychodów netto) oraz inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, kiedy ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000 euro w walucie polskiej;

- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (w tym przypadku dochody nie mają znaczenia);

- gminy, powiaty, województwa i ich związki oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe oraz państwowe fundusze celowe;

- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

- osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Księgowość z programem

Mnogość zasad i przepisów w prowadzeniu pełnej księgowości sprawia, że jest to skomplikowane i wymaga sporo czasu. Na przeciw tym problemom wychodzą specjalistyczne programy do prowadzenia księgowości, które zapewniają bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów, oszczędność czasu. Dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych dają one możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych, wysyłania e-deklaracji, sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem czy możliwość tworzenia planu budżetowania.

Księgowanie bez pomyłek

Dodatkowo oprogramowanie do księgowości pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Dzięki temu, że wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, użytkownik w prosty sposób unika ryzyka wystąpienia pomyłek.