Formy opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której podatek płaci się od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Przedstawiamy jak dokonuje się wyboru tej formy rozliczenia z urzędem skarbowym.

 

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego 

Z ryczałtu ewidencjonowanego mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą lub w formie spółki osobowej. By móc rozliczać się w tej formie, po utworzeniu firmy należy złożyć pisemną deklarację wyboru ryczałtu ewidencjonowanego w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania. Termin złożenia dokumentu - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Można także dokonać bezpośredniego wyboru rozliczania ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Z kolei jeśli firma już działa od jakiegoś czasu i właściciel chce przejść na ryczałt ewidencjonowany, składa do urzędu skarbowego oświadczenie najpóźniej do 20 stycznia. W sytuacji, kiedy działalność ma być lub jest prowadzona w formie spółki, oświadczenie takie muszą złożyć wszyscy wspólnicy.

 

Ryczałt ewidencjonowany nie dla wszystkich

Warto zaznaczyć, że nie każdy może rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wśród przedsiębiorców niekwalifikujących się do tej formy opodatkowania zaliczają się osoby działające w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, prowadzące aptekę, lombard, kantor, udzielające pożyczek pod zastaw, wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (poza energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii), wykonujące wolne zawody (poza lekarzami wszystkich specjalności, technikiem dentystycznym, felczerem, położną, pielęgniarką, tłumaczem i osobami świadczącymi usługi edukacyjne, polegające na udzielaniu lekcji na godziny).

Ryczałtu nie mogą opłacać również osoby rozpoczynające działalność samodzielnie lub w spółce, jeśli podatnik lub jeden ze wspólników, przed podjęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności zaliczające się do działalności podatnika lub spółki.

Także osoby, które były lub są zatrudnione na umowę o pracę, a zamierzają prowadzić własną działalność i wykonywać w jej ramach te same czynności, które w ostatnich dwóch latach podatkowych, wykonywały w ramach stosunku pracy, nie mogą skorzystać z formy ryczałtu.